Radonmätning

Väg genom Stockholm

Radonmätning

Vi kan hjälpa er att ta reda på radonhalten i er bostadsrättsförening

Energisparkonsult AB specialiserar sig på att utföra radonmätningar och kan hjälpa er att ta reda på radonhalten i er bostadsrättsförening.

Hur går det till?

Planera mätningen

I samråd med oss bör ni bestämma var och när mätningen ska genomföras. Mätningen sträcker sig oftast över en längre tidsperiod, vanligtvis minst två månader, för att ge en representativ bild av radonhalten över tid.

Placering av mätdosor

Vi ansvarar för att placera ut dosor i lämpliga rum i byggnaden. Dosorna är utformade för att passivt samla in radon och dess nedbrytningsprodukter från luften.

Hämta in resultaten

Efter mätperioden kommer vi att samla in dosorna och analysera dem för att fastställa den genomsnittliga radonhalten.

Utvärdera resultaten

När mätningen är klar och resultaten är tillgängliga utvärderas dessa. Om radonhalten överstiger gränsvärdena som fastställts av myndigheterna, kan åtgärder behöva vidtas för att minska radonexponeringen.

Åtgärder vid förhöjd radonhalt

Om radonhalten är för hög, kan vi ge råd om och hjälpa till med åtgärder för att minimera radonexponeringen. Det kan inkludera att förbättra ventilationen, täta eventuella sprickor eller hål i byggnaden och i vissa fall installera en aktiv radonavledningssystem.

Genom att samarbeta med oss på Energisparkonsult AB och genomföra regelbundna radonmätningar kan ni säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för de boende. Om resultaten indikerar förhöjda radonhalter är det viktigt att vidta åtgärder för att minimera exponeringen.

Är ni i behov av Ecoguard Kontakta oss!

Kontakta oss för att säkerställa ett behagligt inomhusklimat och för att få en energieffektiv och klimatsäker fastighet.

element