Verksamhetspolicy

värmejustering

Energisparkonsult AB skall genom inarbetade rutiner tillgodose uppdragsgivarens krav på leveranssäkerhet av energileveranser samt energibesparande åtgärder. Energisparkonsult AB strävar efter att parallellt med kvalitetsarbetet verka för ett aktivt miljöarbete genom egna mål, branschregler och lagkrav.

Energisparkonsult AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor såväl i enskilda uppdrag som i ett långsiktigt företagsperspektiv. Våra uppdrag genomför vi så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring. Genom vår kunskap om olika YVS-material och miljöaspekter kan vi bistå kunden med råd i både projekterings- och genomförandearbetet.

I vårt arbete använder vi vedertagna installationsmetoder samt följer tillämpliga författningskrav. Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet samt slutkontroll. Energisparkonsult AB:s målsättning är att vid vaije uppdrag få uppdragsgivaren nöjd under hela förloppet från offert, beställning, utförande och avslut.

För att skydda miljön och förbygga föroreningar arbetar vi löpande med att byta ut bilparken till elbilar/elhybridbilar. Vi källsorterar också avfall både på fasta och tillfälliga arbetsplatser.

Vi utvecklar vår verksamhet och vår kvalitets och miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att verksamhetspolicyn följs.